علی عظیم زاده

My Works

سامانه آنلاین کنترل کارتهای اعتباری
سامانه آنلاین کنترل کارتهای اعتباری
محصول, نرم افزار
سامانه ورزش پرداز هوشمند
سامانه ورزش پرداز هوشمند
محصول, نرم افزار
سامانه مدیریت کلینیک درمانی
سامانه مدیریت کلینیک درمانی
محصول, نرم افزار
سامانه هوشمند انبارداری و فروش
سامانه هوشمند انبارداری و فروش
محصول, نرم افزار
سامانه کنترل هوشمند برد بلند ورود و خروج کالا از بیمارستان
سامانه کنترل هوشمند برد بلند ورود و خروج کالا از بیمارستان
محصول, نرم افزار